04 grudnia 2021

 Wróć do strony głównej

MOPS ustalił odpłatność za pobyt w DPS? Jak się bronić?

Częstą sytuacją, z którą przychodzi nam się mierzyć, jest wystąpienie konieczności zapewnienia całodobowej opieki nad naszymi bliskimi. Pewnym ratunkiem jest umieszczenie takiej osoby w domu pomocy społecznej.

Ustawa o pomocy społecznej wskazuje przesłanki i zasady umieszczenia w domu pomocy społecznej. Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje zatem prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Na tym tle pojawia się szereg problemów. W pierwszej kolejności organ administracji publicznej – z reguły działający z upoważnienia wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta - dyrektor miejskiego ośrodka pomocy społecznej, proponuje nam zawarcie umowy, w której ustalana jest odpłatność za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej.

Co jeśli nie zawrzemy takiej umowy? Może być przecież tak, że zaproponowane warunki będą dla nas niekorzystne czy niezrozumiałe.

W przypadku odmowy zawarcia umowy, wysokość opłaty za pobyt mieszkańca domu pomocy społecznej, ustali w drodze decyzji organ.

Wbrew pozorom, ustalenie zarówno osoby zobowiązanej jak i samej wysokości za pobyt obarczone jest wieloma błędami. Wadliwie ustalane są dochody strony, błędnie skalkulowana jest opłata. Często w decyzjach występują błędy rachunkowe. Różnice pomiędzy opłatami, które powinny być uiszczane sięgają nawet kilkuset złotych miesięcznie.

Strony zobowiązane do ponoszenia opłat, same zwykle pozostają w trudnej sytuacji materialnej. Należy pamiętać, że jeśli jesteśmy niezadowoleni z treści decyzji, możemy złożyć odwołanie do organu wyższego stopnia jakim jest samorządowe kolegium odwoławcze. Oczywiście, na gruncie postępowania administracyjnego nie musimy formułować rozbudowanych zarzutów, a z naszego odwołania powinno wynikać jedynie, że jesteśmy niezadowoleni z treści decyzji. Tym niemniej, od naszego zaangażowania, argumentów, a także dostrzeżonych uchybień może zależeć skuteczność środka zaskarżenia.

Zawsze zachęcam do zlecenia tej czynności podmiotowi profesjonalnemu. W organach odwoławczych również pracują ludzie, którzy pewnych rzeczy mogą nie dostrzec. Czy warto zaryzykować samodzielne sporządzenie odwołania, które może nie odnieść zamierzonego skutku?

Nawet jeśli otrzymaliśmy już decyzję organu II instancji, która także nie jest dla nas korzystna, może jeszcze nie być za późno na działanie.

W kolejnym artykule opiszę, jak uzyskać zwolnienie z opłat za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej.

Zachęcam do skorzystania z naszych usług.

radca prawny Daniel Gola


 

 

 

 

 

Decyzja mops o ustaleniu odpłatności za dps