14 marca 2023

 Wróć do strony głównej

W dzisiejszym wpisie, chciałbym poruszyć możliwość uzyskania odszkodowania za niewątpliwie niesłuszne zatrzymanie.

Jeśli zostałeś zatrzymany przez Policję lub inny organ, a w Twojej ocenie zatrzymanie było niesłuszne, warto rozważyć zainicjowanie postępowania o odszkodowanie za niewątpliwie niesłuszne zatrzymanie.

Co obejmuje odszkodowanie za niewątpliwie niesłuszne zatrzymanie?

Odszkodowanie za poniesioną szkodę obejmuje jej naprawienie, czyli wyrównanie powstałego uszczerbku o charakterze majątkowym na mieniu poszkodowanego (szkoda na mieniu) lub na osobie poszkodowanego (szkoda na osobie).

Zasadniczo będziemy więc mieli do czynieniem z odszkodowaniem w obrębie wszystkim utraconych zarobków i wszelkich innych dochodów, jakie osoba taka mogłaby uzyskać, gdyby nie zatrzymanie. Szkoda rzeczywista obejmuje także koszty poniesione na opłacenie obrońcy w toku postępowania karnego. Możliwe jest także domaganie się utraconych korzyści, które zatrzymany mógłby uzyskać, gdyby nie zatrzymanie. Chodzi o brak wzrostu majątku na skutek niesłusznego represjonowania. Ustalenie utraconych korzyści następuje w sposób hipotetyczny.

Z kolei jeśli doznaliśmy uszczerbku na zdrowiu, to będziemy mieć do czynienia ze szkodą na osobie o charakterze majątkowym, która wiąże się z uszkodzeniem ciała. W ramach szkody na osobie możemy domagać się zwrócenia wydatków na leczenie, rehabilitację czy w związku z utratą zarobków w okresie leczenia.

Czy muszę złożyć zażalenie na zatrzymanie przez Policję lub inny organ ścigania?

Nie. Warunkiem zainicjowania postępowania o wypłatę odszkodowania za niesłuszne zatrzymanie nie jest zaskarżenie decyzji o zatrzymaniu i wydanie przez sąd odwoławczy orzeczenia stwierdzającego niezasadność czy nielegalność zatrzymania. Nie jest zatem niezbędne uprzednie złożenie środka zaskarżenia na zatrzymanie, aby móc następnie dochodzić roszczeń odszkodowawczych. Jeśli tego nie zrobiliśmy, nadal mamy szansę na uzyskanie odszkodowania.

Wielość przypadków, w których zatrzymanie było niewątpliwie niesłuszne, przekracza ramy wpisu. Tym niemniej, można przykładowo wskazać na: brak uprawdopodobnienia faktu popełnienia przestępstwa, zastosowanie zatrzymania w wyniku ustaleń dokonanych na podstawie dowodów uzyskanych wbrew prawu, brak natychmiastowego zwolnienia w przypadku ustania okoliczności będących jego podstawą, zatrzymanie ponad 48h bez przekazania do dyspozycji sądu.

W kolejnym wpisie opiszę możliwość uzyskania zadośćuczynienia za niewątpliwie niesłuszne zatrzymanie.

Zachęcam do skorzystania z naszych usług.

radca prawny Daniel Gola

tel. 600123400 mail: gola@danielgola.pl

Odszkodowanie za niewątpliwie niesłuszne zatrzymanie przez Policję lub inny organ ścigania.