17 maja 2022

 Wróć do strony głównej

Odwołanie do SKO. Czego można domagać się od organu odwoławczego?

Na wstępie przypomnę, że od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji. Właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ administracji publicznej wyższego stopnia, chyba że ustawa przewiduje inny organ odwoławczy. Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji. Przepisy szczególne mogą ustalać inne wymogi co do treści odwołania.

Organ odwoławczy rozpatrując odwołanie strony ma możliwość wydania kilku rozstrzygnięć.

Po rozpoznaniu sprawy możliwe jest:

- utrzymanie w mocy zaskarżonej decyzji;

- uchylenie zaskarżonej decyzji w całości albo w części i w tym zakresie orzeczenie co do istoty sprawy;

- uchylenie zaskarżonej decyzji i umorzenie postępowania pierwszej instancji w całości albo w części;

- umorzenie postępowania odwoławczego;

- uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji;

- uchylenie decyzji i zobowiązanie organ pierwszej instancji do wydania decyzji o określonej treści (gdy chodzi o blankiety urzędowe).

Organ odwoławczy nie jest uprawniony do wydania decyzji o sentencji innej niż wymienione powyżej.

W odwołaniu, oczywiście nie będziemy żądać utrzymania w mocy zaskarżonej decyzji, więc pozostają nam pozostałe warianty. Najczęściej domagać się będziemy uchylenia zaskarżonej decyzji w całości albo w części i w tym zakresie orzeczenia co do istoty sprawy, uchylenia zaskarżonej decyzji i umorzenia postępowania pierwszej instancji w całości albo w części i końcowo uchylenia zaskarżonej decyzji w całości i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Jeśli nadal zastanawiasz się, jaki wniosek zawrzeć w odwołaniu, zapraszam do kontaktu.

radca prawny Daniel Gola


 

Odwołanie od decyzji do SKO. Czego można domagać się od organu odwoławczego?