informacja o przetwarzaniu danych
 oraz regulamin porady on-line

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób korzystających ze strony internetowej, a w szczególności z porad online.

Kancelaria zbiera wyłącznie dane, które są niezbędne do zawarcia umowy i świadczenia wybranej przez Klienta usługi.
W czasie dokonywania zakupu usługi – porady online (porady zdalnej), Kancelaria przetwarza dane podane przez Klienta w udostępnionych przez kancelarię formularzach.
Dane te są potrzebne w szczególności do:
- zawarcia umowy
- dokonania rozliczeń
- zrealizowania porady online (porady zdalnej)


Kancelaria przetwarza następujące dane, których podanie jest niezbędne do zakupu porady online:
- imię i nazwisko
- płeć (na podstawie imienia)
- adres
- numer telefonu
- adres e-mail

Dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie:
- NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury zgłoszonego przez przedsiębiorcę)
- numer rachunku bankowego Klienta - w przypadku przelewu bezpośrednio na rachunek Kancelarii

Podanie danych oznaczonych jako wymagane, jest dobrowolne, jednak konieczne w celu zawarcia umowy i realizacji usługi na rzecz Klienta. W przypadku nieudostępnienia przez Klienta wymaganych danych osobowych, nie będzie możliwe zawarcie umowy i realizacja usługi na rzecz Klienta.

 

Podstawą przetwarzania przez Kancelarię przekazanych przez Klienta jest konieczność realizacji umowy, a także, na żądanie Klienta, podjęcie niezbędnych działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia). W przypadku marketingu usług własnych oraz przesyłania przez Kancelarię informacji na temat swojej oferty na podany przez Klienta adres e-mail, podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest realizacja prawnie usprawiedliwionego interesu (art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia). Przetwarzanie danych w celu przekazywania przez Kancelarię informacji o swoich produktach i usługach umożliwia dostarczenie Klienta informacji o aktualnej ofercie.
Dane osobowe Klienta będą przechowywane w formie pozwalającej na identyfikację Klienta nie dłużej niż jest to konieczne dla celów, dla których dane osobowe są zbierane i zgodnie z prawem przetwarzane. Dane osobowe będą w związku z tym przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy i świadczenia wybranej przez Klienta usługi. Po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres niezbędny w celu rozstrzygnięcia wszelkich potencjalnych sporów, które mogą wyniknąć w związku ze świadczonymi usługami, np. związanych z roszczeniami (okres ten będzie obejmował termin biegu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami).

Powierzenie danych.
Powierzenie przetwarzania danych osobowych Klienta lub innych danych, może nastąpić na podstawie umowy zawartej zgodnie z przepisami Rozporządzenia wobec podmiotów świadczących na rzecz Kancelarii usług. Z zastrzeżeniem powyższych postanowień, zebrane dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnym innym osobom lub instytucjom, chyba że będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub będzie to niezbędne dla realizacji celu przetwarzania danych osobowych oraz zostanie zawarta stosowna umowa gwarantująca ochronę praw i prywatności Klienta.

Prawa i obowiązki Klienta
Zgodnie z art. 15 RODO, każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Kancelarię. Jeżeli Klient uważa, że jakiekolwiek informacje Go dotyczące są nieprawidłowe lub niekompletne, w myśl art. 16 RODO przysługuje Mu prawo żądania sprostowania lub uzupełnienia tych danych. Kancelaria niezwłocznie skoryguje takie informacje.
Klient ma również prawo do:
a) żądania usunięcia danych osobowych Klienta w przypadkach określonych przepisami art. 17 RODO;
b) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych przepisami art. 18 RODO;
c) wycofania zgody w przypadku, gdy Kancelaria uzyskała taką zgodę na przetwarzanie danych osobowych (przy zastrzeżeniu, że wycofanie to nie naruszy zgodności z prawem przetwarzania danych dokonanego przed wycofaniem) zgodnie z art. 7 RODO;
d) wyrażenia sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych (w tym profilowania), jeżeli takie przetwarzanie dokonywane jest w celu realizacji interesu publicznego lub uzasadnionych interesów Kancelarii zgodnie z art. 21 RODO;
e) przeniesienia danych zgodnie z art. 20 RODO. Jest to prawo do uzyskania danych osobowych przekazanych Kancelarii w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym możliwym do odczytu maszynowego formacie oraz do żądania przesłania takich danych osobowych do innego administratora, bez utrudnień ze strony Kancelarii i z zastrzeżeniem własnych zobowiązań dotyczących poufności.
Kancelaria będzie honorować żądania, odwołania lub sprzeciwy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, ale należy pamiętać, że prawa te nie są bezwzględne; nie zawsze będą obowiązywać, a w pewnych sytuacjach mogą występować zwolnienia z ich stosowania.
W odpowiedzi na żądanie Kancelaria może poprosić o dodatkowe informacje pozwalające na zweryfikowanie tożsamości Klienta lub podanie informacji, które pomogą Kancelarii lepiej zrozumieć sytuację. Jeżeli żądania Klienta nie zostaną spełnione, Kancelaria uzasadni swoją decyzję.

Tym samym:
Klient może wycofać swoją zgodę - bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Klienta celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
Klient może żądać usunięcia danych – bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
Klient może wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych zarówno w całości jak i we wskazanym celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności.
Klient może zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych czy to przez określony czas czy w określonym zakresie. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
Klient może zażądać poprawienia bądź sprostowania danych.
Klient może żądać przekazania posiadanych danych do innego podmiotu. W tym celu należy skontaktować się z Kancelarią podając nazwę i adres podmiotu, do którego mamy przekazać dane oraz ich zakres, tzn. które dane mamy przekazać. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej po potwierdzeniu tego żądania. Potwierdzenie żądania jest potrzebne z uwagi na bezpieczeństwo danych i uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi o osoby uprawnionej.
Klient może żądać informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych.
Kancelaria ma obowiązek poinformować Klienta nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych działaniach w tym zakresie. W przypadku skomplikowanego charakteru żądania termin wskazany z zdaniu poprzednim może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące. W takim przypadku Kancelaria w terminie miesiąca od otrzymania żądania poinformuje Klienta o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

Dodatkowe informacje o cookies:
Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego Klienta, używane do rozpoznawania urządzenia Klienta przy ponownym połączeniu z witryną internetową stosującą cookies.
Cookies nie służą do ustalania tożsamości Klienta, lecz pozwalają dokładniej określać indywidualne potrzeby Klienta posługującego się danym urządzeniem i dzięki temu oferować usługi lepsze i bardziej dostosowane do jego wymagań, a także ułatwiać połączenie z interesującymi Klienta witrynami internetowymi.
Usunięcie cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności witryn internetowych Klienta.

Zabezpieczenia danych
W celu zabezpieczenia danych osobowych Klienta przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, zebraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, stosowane są środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.
W szczególności Administrator wykorzystuje środki techniczne zapobiegające przed pozyskiwaniem lub modyfikowaniem danych przez osoby nieuprawnione. Administrator zabezpiecza dane przed dostępem podmiotów nieupoważnionych, zapewnia dostęp do konta Klienta wyłącznie po uwierzytelnieniu obejmującym podanie indywidualnego loginu oraz hasła. Ponadto dane podawane przez Klienta w czasie wypełniania i przesyłania formularzy internetowych są szyfrowane przez wykorzystywanie certyfikatów SSL.

Kontakt z organem nadzorczym
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób kontaktujących się z oraz osób, z którymi kontaktuje się Kancelaria.

 

Poniższe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dotyczą Państwa, jeżeli kontaktujecie się z Kancelarią w jakiejkolwiek sprawie, a nie są Państwo kontrahentem ani pracownikiem lub współpracownikiem kontrahenta lub jeżeli to Kancelaria kontaktuje się z Państwem w jakiejkolwiek sprawie.

1. Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Daniel Gola, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Daniel Gola, ul. Partyzantów 17, 32-700 Bochnia, NIP: 8681982177, tel. 600123400, gola@danielgola.pl.

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania.

Kancelaria będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, aby móc udzielić odpowiedzi na Państwa pytania, a zwłaszcza skontaktować się z Państwem w tym celu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na pytania związane z naszą działalnością. Będziemy także przetwarzać Państwa dane osobowe, aby móc nawiązać z Państwem współpracę. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na woli nawiązywania i utrzymywania relacji w ramach działalności gospodarczej.

3. Okres przechowywania danych osobowych.

Kancelaria będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w okresie utrzymywania naszych bieżących relacji (np. zakończenia wymiany korespondencji, przedstawiania propozycji, ofert, udzielenia odpowiedzi na pytania ), a po ustaniu tych relacji przez okres roku. Po tym okresie jest możliwe, że skontaktujemy się z Państwem, żeby zapytać
o możliwość dalszego przetwarzania Państwa danych.

4. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Kancelaria będzie przekazywać Państwa dane osobowe naszym partnerom, którym zleci sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych. Przetwarzanie danych odbywa się wówczas na podstawie umowy.

5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

- prawo dostępu do Państwa danych osobowych;

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na szczególną sytuację;

- prawo do żądania sprostowania Państwa danych osobowych;

- prawo do żądania usunięcia Państwa danych osobowych;

- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

W zakresie, w jakim przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Państwa szczególną sytuację.

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Informacja dla klientów, ich kontrahentów oraz pracowników, w tym osób wyznaczonych do kontaktu.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Daniel Gola, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Daniel Gola, ul. Partyzantów 17, 32-700 Bochnia, NIP: 8681982177, tel. 600123400, gola@danielgola.pl.

2. Cele przetwarzania.

Kancelaria będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, dlatego że jesteście Państwo klientem, osobą wyznaczoną do kontaktu u naszego klienta, kontrahenta lub potencjalnego klienta lub kontrahenta.

W związku z tym będziemy przetwarzać Państwa dane, aby móc:

- kontaktować się z Państwem w bieżących sprawach, w tym w sprawie wykonywania umów między nami, a Państwa pracodawcą lub podmiotem, który jest reprezentowany przez Państwo, otrzymywania zleceń, przedstawiania ofert, odpowiadania na pytania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości bieżącego kontaktu z naszymi kontrahentami, a także ich pracownikami lub współpracownikami).

- zapraszać Państwa do uczestnictwa w naszych wydarzeniach, konferencjach, szkoleniach oraz przekazywać inne informacje o działalności i formach współpracy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na utrzymywaniu dobrych relacji z naszymi kontrahentami, a także ich pracownikami i współpracownikami naszych kontrahentów

- bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z umową z Państwem lub podmiotem, w świadczycie Państwo pracę lub, który jest przez Państwo reprezentowanyna wypadek powstania sporu dotyczącego umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.

- wykonywać obowiązki przewidziane przepisami prawa. Podstawą prawną przetwarzania danych jest przepis prawa.

3. Źródło danych

Państwa dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa lub podmiotu, u którego jesteście Państwo zatrudnieniu lub którego Państwo reprezentujecie.

4. Okres przechowywania danych.

Kancelaria będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w okresie wykonywania umowy, a także przez okres przedawnienia roszczeń z umowy. Ponadto dane przetwarzać będziemy przez okres, który nakładają na nas regulacje prawne.

5. Odbiorcy danych.

Kancelaria będzie przekazywać Państwa dane osobowe naszym partnerom, którym zleci sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych. Przetwarzanie danych odbywa się wówczas na podstawie umowy.

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych.

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

- prawo dostępu do Państwa danych osobowych;

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na szczególną sytuację;

- prawo do żądania sprostowania Państwa danych osobowych;

- prawo do żądania usunięcia Państwa danych osobowych;

- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

W zakresie, w jakim przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Państwa szczególną sytuację.

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Informacja dla uczestników wydarzeń organizowanych przez Kancelarię.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Daniel Gola, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Daniel Gola, ul. Partyzantów 17, 32-700 Bochnia, NIP: 8681982177, tel. 600123400, gola@danielgola.pl.

2. Cele przetwarzania.

Kancelaria będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, aby zarejestrować Państwo do udziału w wydarzeniu (np. webinar, konferencja, warsztaty), umożliwić Państwu udział w wydarzeniu, w tym przesyłać informacje dotyczące programu wydarzenia. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes polegający na organizacji wydarzenia.

3. Okres przechowywania danych.

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie 1 roku od zakończenia wydarzenia.

4. Odbiorcy danych osobowych

Kancelaria będzie przekazywać Państwa dane osobowe naszym partnerom, którym zleci sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych. Przetwarzanie danych odbywa się wówczas na podstawie umowy.

5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

- prawo dostępu do Państwa danych osobowych;

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na szczególną sytuację;

- prawo do żądania sprostowania Państwa danych osobowych;

- prawo do żądania usunięcia Państwa danych osobowych;

- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

W zakresie, w jakim przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Państwa szczególną sytuację.

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych osób zapisujących się na newsletter.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Daniel Gola, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Daniel Gola, ul. Partyzantów 17, 32-700 Bochnia, NIP: 8681982177, tel. 600123400, gola@danielgola.pl.

2. Cele przetwarzania.

Kancelaria będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, aby wysyłać wybrany newsletter, na który zapisaliście się na stronie www.danielgola.pl. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości przekazywania osobom zainteresowanym informacji na temat zagadnień prawnych, wydarzeń i zmian legislacyjnych. Wyraziliście Państwo swoje zainteresowanie tymi informacjami, poprzez zapisanie się na newsletter.

3. Okres przechowywania danych.

Kancelaria będzie przetwarzać Państwa dane osobowe do momentu wyrażenia przez Państwo sprzeciwu, chyba że wcześniej ustanie cel przetwarzania (np. zakończymy wydawanie newslettera).

4. Odbiorcy danych osobowych.

Kancelaria będzie przekazywać Państwa dane osobowe naszym partnerom, którym zleci sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych. Przetwarzanie danych odbywa się wówczas na podstawie umowy.

5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

- prawo dostępu do Państwa danych osobowych;

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na szczególną sytuację;

- prawo do żądania sprostowania Państwa danych osobowych;

- prawo do żądania usunięcia Państwa danych osobowych;

- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

W zakresie, w jakim przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Państwa szczególną sytuację.

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kandydaci do pracy.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Daniel Gola, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Daniel Gola, ul. Partyzantów 17, 32-700 Bochnia, NIP: 8681982177, tel. 600123400, gola@danielgola.pl.t

 

2. Cele przetwarzania.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, aby:

- ocenić kwalifikacje do pracy na danym stanowisku;

- ocenić zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na danym stanowisku;

- wybrać odpowiednią osobę do pracy u nas;

Za Państwa odrębną zgodą będziemy przetwarzać Państwa dane także do prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

- Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia;

- Niezbędność przetwarzania do zawarcia umowy o pracę.

- Państwa zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazywane są nam dane inne niż: imię i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

- Nasz uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Państwa umiejętności i zdolności – jest to nam potrzebne do oceny, czy jesteś odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.

- Państwa zgoda na przetwarzanie danych do celów prowadzenia przyszłych rekrutacji.

4. Okres przechowywania danych.

Kancelaria będzie przechowywać Państwa dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko.

Jeżeli wyrażona zostanie odrębna zgoda na przetwarzanie danych do celów przyszłych rekrutacji, będziemy przechowywać dane przez okres 2 lat od momentu ich zebrania.

5. Odbiorcy danych.

Kancelaria będzie przekazywać Państwa dane osobowe naszym partnerom, którym zleci sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych. Przetwarzanie danych odbywa się wówczas na podstawie umowy.

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

- prawo dostępu do Państwa danych osobowych;

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na szczególną sytuację;

- prawo do żądania sprostowania Państwa danych osobowych;

- prawo do żądania usunięcia Państwa danych osobowych;

- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;

 

W zakresie, w jakim przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Państwa szczególną sytuację.

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w liście motywacyjnym, inne niż imię i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia lub przetwarzanie danych w celach prowadzenia przyszłych rekrutacji) – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

 

Regulamin usługi porada on-line.

 

 1. Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usługi drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Daniel Gola, ul. Partyzantów 17, 32-700 Bochnia (zwaną dalej: Kancelarią), jak również warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usługi, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Za pośrednictwem strony internetowej może kierować zapytania do Kancelarii każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale posiadające zdolność prawną, zwani dalej „Klientami”.
 3.  Klient może uzyskać nieodpłatny dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej www.danielgola.pl, w sposób który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 4. Kancelaria, za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, świadczy na rzecz Klientów pomoc prawną, która polega w szczególności na analizie problemu prawnego i udzieleniu porady prawnej;
 5.  Realizacja usługi odbywa się przez kontakt za pośrednictwem wybranego przez Klienta środka porozumiewania się na odległość, a następnie udzielenia w ten sposób porady prawnej.
 6. Tytułem wynagrodzenia za świadczoną przez Kancelarię pomoc prawną na odległość Klient zainteresowany pomocą prawną uiści przysługującą Kancelarii należność za pośrednictwem systemu Przelewy24 lub na wskazany numer rachunku bankowego.
 7. Świadczenie Usług przez Kancelarię odbywa się w poprzez skorzystanie z usługi w następujący sposób:
 8. Klient dokonuje zakupu wybranej usługi, w sposób typowy dla zakupów produktów w sklepie internetowym. Następnie klient dokonuje zapłaty w wybranej formie, a Kancelaria niezwłocznie kontaktuje się z klientem i realizuje zamówienie. System przeprowadza Klienta poprzez poszczególne kroki procesu zamówienia.
 9.  Uzyskanie usługi wymaga wypełnienia procedury żądanej przez moduł sklepowy, wyświetlający Klientowi kolejno odpowiednie komunikaty.
 10. Kancelaria jest sprzedawcą i organizatorem usługi.
 11. Usługi świadczone są odpłatnie za wynagrodzeniem podanym przez Kancelarię.
 12. Wynagrodzenie jest podawane w złotych polskich z uwzględnieniem podatku VAT.
 13. Faktura VAT wystawiana jest wyłącznie na wniosek Klienta po otrzymaniu jego danych (imienia, nazwiska, firmy, nr NIP)  Faktury VAT wystawiane i dostarczane są w formie elektronicznej, na co Klient
 14. wyraża zgodę.
 15. W momencie wysłania do Klienta potwierdzenia, zostaje zawarta umowa pomiędzy Kancelarią a Klientem na warunkach wynikających z korespondencji e-mail i niniejszego Regulaminu. Umowa zostaje zawarta pod warunkiem zaksięgowania wynagrodzenia za Usługę na rachunku bankowym Kancelarii.
 16. W przypadku niemożności wykonania Usługi, Kancelaria niezwłocznie powiadomi o tym Klienta i umożliwi mu rezygnację z Usługi za zwrotem uiszczonego wynagrodzenia.
 17. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usługi w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 18. Klient jest związany postanowieniami Regulaminu, które zostały mu udostępnione.
 19. Kancelaria świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 20. Kancelaria świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem, chyba że została zawarta na piśmie umowa, która stanowi inaczej.
 21. Konsument może odstąpić od umowy w terminie 14 dni.
 22. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie wcześniejszego udzielenia mu pomocy prawnej za pośrednictwem środków
 23. porozumiewania się na odległość.
 24. Wszelkie reklamacje co do jakości świadczonych usług winny być zgłaszane na adres gola@danielgola.pl. Czas rozpoznania reklamacji przez Kancelarię to 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 25. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji przesyłana jest do Klienta w postaci elektronicznej na jego adres poczty elektronicznej.
 26. Usługi prawne świadczone w ramach usługi są świadczone w ramach tzw. umowy starannego działania. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności gwarancyjnej za ostateczne skutki prawne, ekonomiczne wynikłe z zastosowania w praktyce przez Klienta udzielonych porad prawnych. Kancelaria zastrzega, iż porada prawna udzielona przez Prawnika stanowi profesjonalną, subiektywną ocenę badanego problemu lub dokumentu z punktu widzenia wynikających z niego skutków prawnych, w tym zagrożeń oraz korzyści dla podmiotów występujących.
 27. Integralną częścią umowy zawieranej z Klientem jest niniejszy Regulamin.
 28.  W celu udzielenia odpowiedzi na skierowane do Kancelarii zapytanie zachodzi konieczność podania danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego wykonania usługi.
 29. Na Kliencie spoczywa obowiązek informowania Kancelarii o jakiejkolwiek zmianie danych w zakresie wymaganym do prawidłowego wykonywania usługi na rzecz Klienta.
 30. Kancelaria zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej www.danielgola.pl W momencie akceptacji Regulaminu Klient jest zobowiązany do przestrzegania jego postanowień w wersji obowiązującej w dniu wysłania zapytania. Późniejsze zmiany Regulaminu nie będą mieć zastosowania do umowy już zawartej.