12 kwietnia 2023

 Wróć do strony głównej

Wojewódzki Sąd Administracyjny uchyla swój wyrok po naszej skardze kasacyjnej, uznając zarzuty skargi kasacyjnej za oczywiście uzasadnione!
 
Z życia Kancelarii:
Tym razem, zastępując jedno z samorządowych kolegiów odwoławczych nie zgadzaliśmy się z niekorzystnym wyrokiem WSA, który uchylił decyzję Kolegium i poprzedzającą ją decyzję organu I instancji. Sprawa dotyczyła dość skomplikowanej materii z zakresu ochrony środowiska tj. rekultywacji terenów wyrobiska poeksploatacyjnego zakładu górniczego.
W tej sprawie złożyliśmy skargę kasacyjną w imieniu Kolegium, do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
 
Wojewódzki Sąd Administracyjny po zapoznaniu się z zarzutami i uzasadnieniem skargi kasacyjnej, stwierdził, że zarzuty skargi kasacyjnej są oczywiście uzasadnione i uchylił swój wyrok, a następnie skargę strony oddalił. Jest to niezwykle rzadka sytuacja (wręcz niespotykana), aby Sąd nie przesyłając skargi kasacyjnej do NSA, uwzględnił ją we własnym zakresie. Tym samym Sąd uznał, że broniona przez nas decyzja SKO, była prawidłowa.
 
Tego typu sytuacja, opisana jest w art. 179a prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zgodnie z którym: "Jeżeli przed przedstawieniem skargi kasacyjnej Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu wojewódzki sąd administracyjny stwierdzi, że w sprawie zachodzi nieważność postępowania albo podstawy skargi kasacyjnej są oczywiście usprawiedliwione, uchyla zaskarżony wyrok lub postanowienie rozstrzygając na wniosek strony także o zwrocie kosztów postępowania kasacyjnego i na tym samym posiedzeniu ponownie rozpoznaje sprawę. Od wydanego orzeczenia przysługuje skarga kasacyjna."
 
Działamy na terenie całego kraju.
Kancelaria Radcy Prawnego Daniel Gola - Bochnia, Brzesko, Tarnów, Wieliczka
gola@danielgola.pl
tel. 600 123 400

Skarga kasacyjna od wyroku WSA - uwzględnienie skargi kasacyjnej w trybie autokontroli