28 listopada 2022

 Wróć do strony głównej

Jeśli tu trafiłeś, to pewnie otrzymałeś decyzję administracyjną, z której niewiele wynika. Słusznie oczekiwałeś, że organ – np. wójt, burmistrz czy prezydent miasta wytłumaczy Ci motywy, którymi kierował się rozstrzygając Twoją sprawę. O ile jeszcze nie ma wielkiego kłopotu, gdy sprawa rozstrzygnięta została po Twojej myśli, o tyle problem pojawia się gdy tak nie jest.

Czy można uzyskać korzystne rozstrzygnięcie na etapie postępowania odwoławczego, wyłącznie w oparciu o zarzuty błędów w uzasadnieniu decyzji administracyjnej?

W postępowaniu administracyjnym, nieco bardziej niż w innych postępowaniach, zwraca się uwaga na kompletność uzasadnienia. Uzasadnienie decyzji stanowi bowiem jeden z najistotniejszym elementów rozstrzygnięcia organu administracji publicznej. Decyzja zawierać powinna bowiem m.in. uzasadnienie faktyczne i prawne. Uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, zaś uzasadnienie prawne - wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa.

Jak widzisz, uzasadnienie nie powinno sprowadzać się do kilku lakonicznych zdań, z których niewiele rozumiesz i niewiele wynika. Brak prawidłowego uzasadnienia decyzji może spowodować, że organ odwoławczy np. samorządowe kolegium odwoławcze, uchyli zaskarżoną przez Ciebie decyzję, a sprawę przekaże organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia.

Oczywiście, postępowanie administracyjne jest istotnie odformalizowane. Z Twojego odwołania musi wynikać jedynie Twoje niezadowolenie z decyzji. W żadnym wypadku nie warto jednak rezygnować z przedstawienia swoich argumentów w sprawie, jak również powołania nowych okoliczności i dowodów.

Jak zawsze zachęcam do korzystania z pomocy prawnej, w tym zwłaszcza przy sporządzeniu odwołania od decyzji organu administracji publicznej.

radca prawny Daniel Gola

tel. 600123400

mail: gola@danielgola.pl

 

 

 

Wadliwe uzasadnienie decyzji administracyjnej jako podstawa odwołania do samorządowego kolegium odwoławczego.